ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ
บริษัท จำกัด หรือผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ให้แก่ตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัท (“เว็บไซด์”) เพื่อวัตถุประสงค์ให้สมาชิกผู้ลงทะเบียนเป็นตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัท สามารถขายสินค้าและบริการออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ และผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์จากสมาชิกผู้ลงทะเบียนเป็นตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัทได้
ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
บริษัทได้ระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้น เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ  

เมื่อท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะถือว่าท่านได้ทำคำชี้ชวนให้บริษัททำคำเสนอขายสินค้าให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าบริษัทจะสามารถจำหน่ายสินค้าให้ท่านได้ตามจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่เท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค มีปริมาณการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากพร้อมกัน หรือมีการปรับเปลี่ยนของราคาในระหว่างที่ท่านทำคำชี้ชวนมายังบริษัท การกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านเว็บไซด์ บริษัทจะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนสินค้าในราคาที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะยืนยันจำนวนสินค้าที่มีและสามารถจัดส่งให้ท่านได้ รวมถึงราคาค่าสินค้าที่ท่านต้องชำระในใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นคำเสนอขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทจะส่งใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อให้ทาง e-mail ของท่านที่ท่านระบุให้แก่บริษัททราบ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ไม่มีสินค้าครบตามจำนวนในคำชี้ชวนของท่าน หรือมีการปรับเปลี่ยนราคา บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านยืนยันที่จะซื้อสินค้าตามจำนวนเท่าที่บริษัทมี บริษัทจะดำเนินการคืนเงินหรือเรียกชำระเงินส่วนต่างตามเงื่อนไขของบริษัท บริษัททำคำเสนอขายสินค้าให้ท่านเพื่อดำเนินการชำระราคาค่าสินค้า  หากบริษัทไม่มีสินค้าตามที่ระบุในคำชี้ชวน บริษัทจะพยายามแนะนำสินค้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากเห็นว่าสินค้าที่เสนอไม่เป็นไปตามความประสงค์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้
เมื่อท่านได้ชำระราคาค่าสินค้าแล้วให้ถือว่า ท่านรับทราบ พอใจ และยอมรับสินค้าตามรายละเอียดและคุณสมบัติที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆของท่าน หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อเหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลได้ที่ ร้านค้า ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

3. การชำระราคา
การชำระด้วยระบบออนไลน์ในหน้าเว็ปไซด์ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จและระบบแสดงผลการสั่งซื้อของท่าน ว่าการสั่งซื้อสินค้าของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณี ที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัทได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ ร้านค้า ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ

5. การจัดส่งสินค้า
(1) บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน โดยใช้บริการของผู้ให้บริการจัดส่งภายนอก
(2) การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามเงื่อนไขการจัดส่ง และบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากท่าน
(3) การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม
(4) สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระราคาค่าสินค้า
(5) เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนรับสินค้า
(6) การซื้อสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน (บริษัทคู่ค้า) จะเป็นผู้รับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนได้ โดยตรง
(7) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัท ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง ร้านค้า ทันที
(8) ค่าบริการการจัดส่งจะแจ้งในเว็บไซด์ โดยเป็นค่าบริการที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการชำระแก่ผู้ให้บริการจัดส่งภายนอก
(9) บริษัทไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท กรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ท่านจำเป็นต้องมารับสินค้าที่บริษัท เองในภายหลัง

6. เงื่อนไขการรับสินค้าและการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
6.1 เงื่อนไขการรับสินค้า
ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อรับสินค้าไปแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า และให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านหรือผู้รับมอบอำนาจของท่านได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว
6.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงินตามที่บริษัทกำหนด

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
7.1.กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหากบริษัทได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 7-15 วันนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ
7.2.กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักนี้

8. ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”)
ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ตลอดถึงเว็บไซด์ของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัททั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้
ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติและ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

9. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

10. การจำกัดความรับผิดชอบ
ความรับผิดของบริษัทสำหรับสินค้าใดๆ ที่ท่านซื้อจากเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัทจะจำกัดเพียงราคาของสินค้าที่ท่านซื้อเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์ให้บริษัท เห็นได้โดยปราศจากข้อสงสัยถึงความเสียหายที่เกินกว่าราคาสินค้า

11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail และ/ หรือการที่ท่านใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

12. ข้อกำหนดอื่นๆ
12.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัทและการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
12.2 การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ (รวมถึงการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่กล่าวหาว่าเป็นการกระทำใด ๆ ) ธุรกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท จะต้องมีการหาข้อยุติอย่างเป็นมิตรด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในระหว่างระยะเวลาสูงสุดสามสิบ (30) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามที่คู่สัญญาตกลงกันในกรณีที่การเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายไทย คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันและอาจได้รับการพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจศาล
12.3 การสละสิทธิ์
การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต
12.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว
ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก